ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 21 Φεβρουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 25η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
Περισσοτερα...
στις 16 Φεβρουαρίου 2018

Σας καλώ στις 20-02-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων
Περισσοτερα...
στις 01 Φεβρουαρίου 2018

Σας καλώ στις 05-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε.
 2. Διάθεση πιστώσεων 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018
 3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων
 4. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων και έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Περισσοτερα...
στις 25 Ιανουαρίου 2018

Σας καλώ στις 29-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων και έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Περισσοτερα...
στις 24 Ιανουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την Κυριακή 28η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της Λέρου, για το έτος 2018.
Περισσοτερα...
στις 19 Ιανουαρίου 2018

Σας καλώ στις 23-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
 2. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2019.
Περισσοτερα...
στις 18 Ιανουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 22η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-εργασιών.
 2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
Περισσοτερα...
στις 09 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

(Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Περισσοτερα...
στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δήμου Λέρου» και έγκριση της δαπάνης για την εξόφληση αυτής.
Περισσοτερα...
στις 21 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...