ΛΕΡΟΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποδομές της Λέρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τις υποδομές του νησιού

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ

ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΡΑΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ

ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ!

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-4-2019]

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Σας καλώ στις 23-04-2019, ημέρα Μ. Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή του Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019».
Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙ»

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.951,19 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ»

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.633,87 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [20-4-2019]

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 20η Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσοτερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/04/2019

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Σας καλώ στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
Περισσοτερα...