ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 25 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 205.328,57€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 25 Ιουλίου 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 26 Μαϊος 2022

για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Περισσότερα...
στις 25 Μαϊος 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» του Δήμου Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 55.880,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 23 Μαϊος 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Περισσότερα...
στις 10 Μαϊος 2022

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσοτερα...
στις 29 Απριλίου 2022

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσότερα...
στις 24 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός Περιοχών Ν.Λέρου», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Μαρτίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 49.912,20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 21 Οκτωβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων υλικών Αφαλατώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 68.920,02€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...