ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 25 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 49.912,20 € με Φ.Π.Α. 17 %

Περισσοτερα...
στις 09 Νοεμβρίου 2020

Αρ.πρωτ.  201/6-11-2020 

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων Λέρου

( σχετ. η με αριθ. 29/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με Α.Δ.Α. Ω7Κ7ΟΞ7Θ-Π0Ψ). 

Περισσότερα...
στις 29 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ««Υδραυλικού υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 69.526,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % 

Περισσοτερα...
στις 23 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού Ευρώ 40.014,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...
στις 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.686.26 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 05 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Περισσότερα...
στις 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο : «διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Λέρου»   σύμφωνα με την από 07/05/2020 τεχνική περιγραφή του Δήμου μας, συνολική τιμή ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.989,70 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 17%, με  απευθείας ανάθεση αφού προηγουμένως  ληφθούν οικονομικές προσφορές.

Περισσοτερα...
στις 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 28.638,13 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 21 Αυγούστου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», Προϋπολογισμού Ευρώ 28.380,06 € με Φ.Π.Α. 9% & 17% , με κριτήριο κατακύρωσης:

Περισσότερα...
στις 13 Αυγούστου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.631,97€ πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» Προϋπολογισμού Ευρώ 20.635,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...