ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017  

Αρ. Πρωτ.: 5977

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.390 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 5973

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Πλάτανος Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου Λέρου.

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου
  • να είναι ισόγειο και όχι υπερυψωμένο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
Περισσοτερα...
στις 06 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών – ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 193.520,34 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος του προϋπολογισμού, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Περισσοτερα...
στις 21 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου  εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με άμεση οπτική επαφή προς αυτόν,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ  (200,00€).

Περισσοτερα...
στις 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αριθμ. Πρωτ 4180/15-09-17

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια:

YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 45.113,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

Περισσοτερα...
στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Για να διαβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πατήστε ΕΔΩ

Περισσότερα...
στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.518,23 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(17%).

Περισσότερα...
στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου. Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με άμεση οπτική επαφή προς αυτόν, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ (200,00€).

Περισσότερα...
στις 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου Λέρου. Το μίσθιο πρέπει :

    • να βρίσκεται στη θέση «ΛΑΚΚΙ» της Λέρου
    • να είναι ισόγειο
    • να έχει έκταση από 90 έως 130 τ.μ.
    • να διαθέτει νόμιμες οικοδομικές άδειες
Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ   δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της προμήθειας ΑΝΤΛΙΩΝ 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος προϋπολογισμού 44.869,50 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%).

O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

Περισσοτερα...