ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Οκτωβρίου 2020

Διαβίβαση αποσπάσματος της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ ́εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν».

Περισσότερα...
στις 24 Αυγούστου 2020

Γνωστοποιούμε ότι:

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324), Μεταβάλλονται οι όροι μοριοδότησης στην υπ΄αριθμ. 5291/21.08.2020 Ανακοίνωση Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...
στις 22 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
στις 29 Ιουλίου 2020

Με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2130/1993 από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Το τέλος επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα  (ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα),  κτίσματα εντός & εκτός οικισμού και οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια,  εντός οικισμού.

Περισσοτερα...
στις 16 Ιουλίου 2020

Στη Λέρο, σήμερα 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας με τα  μέλη του, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87),  σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Περισσοτερα...
στις 10 Ιουλίου 2020

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας σας προσκαλεί στην πρώτη δημόσια διαβούλευση με θέμα "Υφιστάμενη Κατάσταση Κινητικότητας στο Δήμο Λέρου και Προκαταρκτικές Προτεινόμενες Παρεμβάσεις στα Πλαίσια του ΣΒΑΚ", η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρακάτω διεύθυνση:

Περισσοτερα...