Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
 • Πρόσκληση του Δήμου :

  "Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Λέρου σας προσκαλεί στην 1η Ανοικτή Συνάντηση με θέμα: "Ενημέρωση για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών στο Δήμο με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής – έκφραση απόψεων πολιτών" η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 03/10/2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα κινηματοθεάτρου Λακκίου.

  Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για όλους μας.

  Είσοδος ελεύθερη."

  Δείτε εδώ την παρουσίαση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λέρου.

  Αποτίμηση :

  H 1η Ανοικτή Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φορέων και κατοίκων του Νησιού. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και συζήτησαν για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λέρου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι της Λέρου, έως τις 10/11/2018, να συμπληρώσουν το συνημμένο Ερωτηματολόγιο και να το στείλουν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Λέρου ή σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimlersvak@gmail.com.

  Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Η 1η Διαβούλευση αφορά στην καταγραφή των απόψεων/προτάσεων/αντιρρήσεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με την ανάλυση και τις παρεμβάσεις/μέτρα των εναλλακτικών προτάσεων (Προκαταρκτική πρόταση).

Η Διαβούλευση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατ'επέκταση στην ανάπτυξη σεναρίων και στη χάραξη κοινού οράματος. Τα παραπάνω παρέχουν τη βάση για τον καθορισμό στόχων με έναν ορθολογικό και διάφανο τρόπο. Απαιτείται ακριβής ανάλυση των προβλημάτων και ευκαιριών, η οποία αποτελεί κρίσιμο ορόσημο της ανάπτυξης ΣΒΑΚ, αφού σε αυτή στηρίζεται η ανάπτυξη των διαφορετικών σεναρίων. Τα σενάρια βοηθούν στη βελτίωση της κατανόησης του πώς θα είναι στο μέλλον η αστική κινητικότητα. Κατά τη διαδικασία της κατανόησης και ωρίμανσης των παραπάνω προτάσεων θα υπάρξει έμπρακτη συνδρομή του Συμβούλου στη συνεργασία με την Υπηρεσία/Δήμο (φυσική του παρουσία και συμμετοχή στη διαβούλευση των θεσμοθετημένων οργάνων με παρουσιάσεις, παροχή διευκρινίσεων, καταγραφή, αξιολόγηση και σχολιασμό εναλλακτικών προτάσεων από φορείς κλπ.).


2η Διαβούλευση

Η διατύπωση και η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων θα αποτελέσουν την 1η Έκδοση ΣΒΑΚ, η οποία και θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει συνολική αποδοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της. Επιπλέων θα συζητηθεί το πακέτο μέτρων που πρέπει να ληφθεί με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω.


3η Διαβούλευση

Η 3η Διαβούλευση αποτελεί την τελική εκδήλωση, όπου και θα πραγματοποιηθεί η παρούσιαση του ΣΒΑΚ (τελική έκδοση) στο ευρύ κοινό/εμπλεκόμενους φορείς. Η τελική έκδοση ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνει το Οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Λέρου με πλήρη ανάλυση του πακέτου μέτρων που θα υιοθετηθούν, την αναμενόμενη συμβολή τους στην επίτευξη των ειδικών στόχων, την προεκτίμησή τους (σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού), τις πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής κάθε μέτρου. Θα ληφθεί μέριμνα για την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του, προκειμένου να έχει μεγάλη συμμετοχή. Η ενημέρωση θα αφορά στα μέτρα, προτάσεις αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.


ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

«Σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε;»

«Με ποιο τρόπο θα διαφέρει η πόλη στην οποία ζούμε από τις υπόλοιπες;»