ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 04 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Υδραυλικού Υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 57.353,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %

Περισσότερα...
στις 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Περισσότερα...
στις 24 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΙ ΛΕΡΟΥ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 40.751,06 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Περισσότερα...
στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπηρεσίας «Επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 56.978,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσότερα...
στις 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισμού Ευρώ 36.958,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %

Περισσότερα...
στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν. 4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 104.482,86 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Περισσότερα...
στις 12 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.508,19 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 05 Αυγούστου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 34.180,39 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 31 Ιουλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 52.806,98 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 15 Ιουλίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της προμήθειας:

Περισσοτερα...