ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 01 Δεκεμβρίου 2020


Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αρ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» Λέρου.

Περισσότερα...
στις 25 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 49.912,20 € με Φ.Π.Α. 17 %

Περισσοτερα...
στις 09 Νοεμβρίου 2020

Αρ.πρωτ.  201/6-11-2020 

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων Λέρου

( σχετ. η με αριθ. 29/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με Α.Δ.Α. Ω7Κ7ΟΞ7Θ-Π0Ψ). 

Περισσότερα...
στις 29 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ««Υδραυλικού υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 69.526,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % 

Περισσοτερα...
στις 23 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού Ευρώ 40.014,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσοτερα...
στις 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.686.26 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 05 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Περισσότερα...
στις 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Λέρου πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο : «διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Λέρου»   σύμφωνα με την από 07/05/2020 τεχνική περιγραφή του Δήμου μας, συνολική τιμή ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.989,70 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 17%, με  απευθείας ανάθεση αφού προηγουμένως  ληφθούν οικονομικές προσφορές.

Περισσοτερα...
στις 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 28.638,13 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 21 Αυγούστου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», Προϋπολογισμού Ευρώ 28.380,06 € με Φ.Π.Α. 9% & 17% , με κριτήριο κατακύρωσης:

Περισσότερα...
στις 13 Αυγούστου 2020

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.631,97€ πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...