Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων Λέρου

στις 09 Νοεμβρίου 2020

Αρ.πρωτ.  201/6-11-2020 

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων Λέρου

( σχετ. η με αριθ. 29/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με Α.Δ.Α. Ω7Κ7ΟΞ7Θ-Π0Ψ). 

 1. Ο Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου (Ν.Π.Δ.Δ.), προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αλίντων, σύμφωνα με την αριθ. 64321/Δ4/30-05-2008 (ΦΕΚ.1003/30-5-2008.τ.Β’) κοινή Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ.111526/Δ4/10-9-2010 (ΦΕΚ.11541/15-9-2010 τ.Β’) Υ.Α. και την Φ2/1553/129578/Δ1 ΦΕΚ.2646/25-8-2016.τ.Β’) 

Η επιλογή αναδόχου του διαγωνισμού θα προκύψει μετά από μοριοδότηση σε συνάρτηση με:  

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) την μονογονεική οικογένεια,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε γίνεται ως εξής: 

 1. I. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
 2. II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (1) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

 • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (5) μόρια.
 • Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (3) μόρια
 1. IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα : τέσσερα (4) μόρια.
 2. V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (1) μόριο.
 3. VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (2) μόρια 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. 

 1. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1, 2, 3 και 4),5, 7, 8 και 9 του ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. 

 1. Διάρκεια Σύμβασης

α) Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) σχολικά έτη συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021. Θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έκτου έτους (30 Ιουνίου 2026), χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύνεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση. 

 1. Δημοσίευση Προκήρυξης

Η Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κλπ) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μια φορά σε δυο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου Δήμου. Επίσης αναρτάται στην πινακίδα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου. 

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την παρ. 6 της 64321/Δ4/16-05-2008 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Φ2/1553/129578/Δ1 ΦΕΚ.2646/25-8-2016.τ.Β’) τα ακόλουθα:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του  στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα καταβληθεί ποσό εγγύησης 300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού σχολείου.

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

Ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί  κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού. 

 1. Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλώνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. 

 1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου και αποτελείται από: α) τον  Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, β) από εκπρόσωπο του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου και γ),  από έναν εκπρόσωπο των  Συλλόγων Γονέων. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. 

 1. Αποτυχία επαναληπτικού διαγωνισμού

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με  Φ2/1553/129578/Δ1 (ΦΕΚ.2646/25-8-2016.τ.Β’ παρ. 9) 

 1. Προθεσμίες Επανάληψης Διαγωνισμού

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα. 

 1. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. 

 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσης προκήρυξης. 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι θα παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, θα λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας Αποσφράγισης των προσφορών την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου στον Πλάτανο. 

Προσφορές που θα υποβληθούν στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. 

 1. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 
 1. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας των διαγωνισμών ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτούς, κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς τους. Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση των διαγωνισμών, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στους διαγωνισμούς λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της αρμόδιας Επιτροπής, αυτός κατά του οποίου στρέφεται. 

 1. 16. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο η περισσότεροι, η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. 
 1. 17. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφ’όσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. 
 1. Σεμινάριο ΕΦΕΤ

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 1. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά:

α)τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ.1183/31-8-2006, τ.Β’) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

β)την υπ’ αρίθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης (Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων),

γ)την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013)

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

οι όροι των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. 

 1. Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ.1,2,3 και 4), 7,8 και 9του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ.26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» 
 1. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. 
 1. Καταβολή μισθωμάτων

Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε 3 δόσεις, την πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαΐου.

 1. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο υ=1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α=η προσφορά, β=ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ=οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.

O αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τους Δ/ντές των σχολείων.

Επί του υπολογιζόμενου κάθε φορά μισθώματος οι Δ/ντές των σχολείων θα υπολογίζουν και θα αθροίζουν στο μίσθωμα επιπλέον Χαρτ/μο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτ/μου 20%, το οποίο επιβαρύνεται και θα καταβάλλει ο εκμισθωτής και το οποίο υποβάλλεται στη ΔΟΥ από τον Οργανισμό.

 1. Μισθώματα

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις. 

 1. Υπογραφή Σύμβασης

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

ΜΠΙΛΛΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ