ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 03 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 26.924,24 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Λακκί, (Τεχνική Υπηρεσία) 85400 Λέρος, μέχρι 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα.

Περισσοτερα...
στις 23 Μαρτίου 2018

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου, στα  πλαίσια της μελέτης του ως άνω θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και την υπ’ αριθμ. 145/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα στις περιοχές Ξηρόκαμπος και Τεμένια, να προσέλθουν στο Δήμο Λέρου - Τμήμα Δόμησης από 26/03/2018 και για είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να λάβουν γνώση του ορθοφωτοχάρτη και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας στοιχεία τυχόν παραχώρησης σε κοινή χρήση χώρων (π.χ. για την έκδοση οικοδομικών αδειών, διάνοιξη οδών κ.α.), για την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και την συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων.

Περισσοτερα...
στις 20 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της προμήθειας : «ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», για το έτος 2018 , με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.758,72 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 19 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός περιοχών Ν.Λέρου», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 69.849,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 31 Ιανουαρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ Ν. ΛΕΡΟΥ», Π.Υ.: 25.347,22€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό ανοιχτό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017    

Αρ. Πρωτ.: 5985

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.050 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017   

Αρ. Πρωτ.: 5981

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.030 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017  

Αρ. Πρωτ.: 5977

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.390 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 14 Δεκεμβρίου 2017

Λέρος, 14/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 5973

Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  γεωτεμάχιου εμβαδού 4.040 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Περισσοτερα...
στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Πλάτανος Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου Λέρου.

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου
  • να είναι ισόγειο και όχι υπερυψωμένο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
Περισσοτερα...
στις 06 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών – ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 193.520,34 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος του προϋπολογισμού, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Περισσοτερα...