ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Προκηρύσσει Ανοιχτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν.4605/2019,με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ», συνολικού προϋπολογισμού 216.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα...
στις 04 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Περισσότερα...
στις 25 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπηρεσίας «Επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 56.978,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %.

Περισσότερα...
στις 07 Νοεμβρίου 2019

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: 

Περισσότερα...
στις 05 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 49.912,20 € με Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσότερα...
στις 04 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Υδραυλικού Υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 57.353,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %

Περισσότερα...
στις 30 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Περισσότερα...
στις 24 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΙ ΛΕΡΟΥ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 40.751,06 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσότερα...
στις 11 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Περισσότερα...
στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπηρεσίας «Επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού Ευρώ 56.978,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % ,

Περισσότερα...
στις 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισμού Ευρώ 36.958,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %

Περισσότερα...