ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 30 Μαϊος 2019

Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών- Γάλακτος για προσωπικό Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.», Προϋπολογισμού Ευρώ 29.001,36 € με  Φ.Π.Α. 9% & 17% με κριτήριο κατακύρωσης:

Περισσοτερα...
στις 16 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 56.951,19 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 16 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25.633,87 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 10 Απριλίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) για την ΟΜΑΔΑ Α ́ και ΟΜΑΔΑ Γ ́ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016) και β) για την ΟΜΑΔΑ Β ́ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για την ανάθεση της προμήθειας :

Περισσοτερα...
στις 04 Απριλίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 51.278,86 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 02 Απριλίου 2019

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΤΚ 85400, Ελλάδα.

Περισσοτερα...
στις 29 Μαρτίου 2019

Ο Δήμαρχος Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός περιοχών Ν.Λέρου», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 69.849,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 27 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 51.281,03 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 27 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.418,80 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Περισσοτερα...
στις 26 Φεβρουαρίου 2019

Προκήρυξη της υπ ́αρ.1144/26-02-2019 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», για το έτος 2019

Περισσοτερα...