ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 03 Ιουλίου 2017

Ο ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ διαακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ 5Χ5 ΣΤΑ ΤΕΜΕΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ» ΔΟΠΑΙΣΑΠ ΛΕΡΟΥ του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμού 49.980,94 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσοτερα...
στις 03 Ιουλίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

Περισσοτερα...
στις 30 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ   δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 29.272,87 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού:

Διακηρύσσει

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Περισσοτερα...
στις 29 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» του Δήμου Λέρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους 34.200,00€ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Περισσοτερα...
στις 28 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την  με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά κατηγορία, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Προϋπολογισμού 69.984,37 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%),

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου στο Λακκί, την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης την 11:00 το μεσημέρι και ώρα λήξης την 12:30μ.μ. , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής .

Περισσοτερα...
στις 10 Μαϊος 2017

Ο Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 4.995,90€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσοτερα...
στις 25 Απριλίου 2017

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης :

(α) για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%) επί των Μέσων τιμών πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αντίστοιχα, όπως αυτές διαμορφώνονται από το τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, την εκάστοτε μέρα παράδοσης του είδους και

Περισσοτερα...
στις 21 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου του (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) , προϋπολογισμού δαπάνης 45.867,34€ (με ΦΠA), με κριτήριο κατακύρωσης για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Περισσοτερα...
στις 18 Απριλίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέρου για το έτος 2017, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης:

Περισσοτερα...