ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

στις 24 Ιουνίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού Ευρώ 29.006,64€ με Φ.Π.Α. 17 % , Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 29/2019, Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.

Αποδεκτές θα γίνονται μόνο προσφορές που θα δίνονται για το σύνολο των προϊόντων της μελέτης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λέρου (Πλάτανος, Λέρος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών στις 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247023632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ