ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 03 Ιουνίου 2021

Ο Δήμαρχος Λέρου Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση οικοπέδου εμβαδού 68 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Λέρου.

Το μίσθιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με άμεση οπτική επαφή προς αυτόν, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) διακόσια ευρώ (200,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, στον Πλάτανο Λέρου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν:

α) φορολογική ενημερότητα,

β) ασφαλιστική ενημερότητα,

γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο και

δ) ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ισχύος τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, του ετήσιου αιτήματος, ήτοι είκοσι ευρώ (20,00 €) το οποίο θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το ως άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, υπέρ του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 1Ο όροφο του Δημαρχείου Λέρου, στον Πλάτανο, τηλ. 2247360200,2247360223.

Ο Δήμαρχος Λέρου

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ