Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [12-7-2019]

στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
  3. Ανάκληση των υπ’ αριθ. 20/2018 με ΑΔΑ:6086ΩΛΓ-Ε34, 21/2018 με ΑΔΑ:ΩΠ9ΑΩΛΓ-ΧΙ5, 22/2018 με ΑΔΑ:6Φ2ΕΩΛΓ-Ψ10 και 23/2018 με ΑΔΑ:73Ω5ΩΛΓ-9ΟΞ αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (εκμίσθωση γεωτεμάχιων, τα οποία αποτελούν τμήμα της μείζονος δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 16.510 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΡΟΥΤΖΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ