Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [14-7-2019]

στις 10 Ιουλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

  1. Εγκριση 5ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2019.
  3. Πρόσληψη εποχικού έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Λέρου, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
  4. Λήψη απόφασης, για την έγκριση εφάπαξ καταβολής σε χρήμα σε δικαιούχους πρώην υπαλλήλους του Δήμου Λέρου οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν, των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2012, 2013 και 2015.
  5. Έγκριση του με αριθ. 1/19-6-2019 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
  6. Αποζημίωση εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσιών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ