Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-7-2019]

στις 19 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
 2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3800/05-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων – καλαθάκια απορριμμάτων» για το έτος 2019.
 3. Αποδοχή ή μη του από 12/07/2019 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή «Κλειδί» της Ν. Λέρου.
 4. Αποδοχή ή μη του από 12/07/2019 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή «Μάρκελλος» της Ν. Λέρου.
 5. Αποδοχή ή μη του από 12/07/2019 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή «Σκουμπάρδα» της Ν. Λέρου.
 6. Αποδοχή ή μη του από 12/07/2019 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή «Τσίγκουνας» της Ν. Λέρου.
 7. Αποδοχή ή μη του από 12/07/2019 2ου πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Α/Α 80519 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου».
 8. Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020.
 9. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019».
 10. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2019 μελέτης με τίτλο «Επισκευές πεζοδρομίων» προϋπολογισμού 39.991,06€ με Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
 11. Α) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου, συνολικού προϋπολογισμού 3.355.322,34€ με Φ.Π.Α. 24% με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό και Β) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» στο Δήμο Λέρου.
 12. Α) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» για το Δήμο Λέρου συνολικού προϋπολογισμού 223.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό και Β) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο:  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ