Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [30-7-2019]

στις 26 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019.
  2. Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2018.
  3. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4208/24-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2019-2020».
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4250/25-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών και αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια 2ου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019».
  5. Αποδοχή του με Α.Π:4272/26-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ