Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [12-8-2019]

στις 08 Αυγούστου 2019

Σας καλώ στις 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής, του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
  3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αμόλυβδη), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ