Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [13-8-2019]

στις 09 Αυγούστου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 13η  Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

  1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Aποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019.
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
  5. Μείωση ποσών χρέους από καταλογισμό (σχετική η αριθ. 2292/2014 απόφαση του 7ου τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου).
  6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ..
  7. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λέρου, για το έργο αποκατάστασης υποσκαφών προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ