Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [20-8-2019]

στις 16 Αυγούστου 2019

Σας καλώ στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση προμήθειας καυσίμων 2018-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4740/14.08.2019 εισήγηση
  2. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση περιοχής Χριστού – Παντέλι»
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ