Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [8-7-2019]

στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ σήμερα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3829/08-2019 αιτήματος της εταιρείας «ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ψηφιακά υπογεγραμμένο στις 2019.07.08 10:21:27) για την απόσυρση της προσφοράς της από το  δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020 και της με Α.Π.:3830/08-07-2019 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το το άρθρο 15 περ. 3 της Υ.Α. 56902/215/2017 :    «3. Απόσυρση προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγ- 19520 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1924/02.06.2017 μένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς….»

Το εν λόγω θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι σήμερα στις 12:00 π.μ. κρίνεται απαραίτητη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ