ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 09 Αυγούστου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 13η  Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσοτερα...
στις 08 Αυγούστου 2019

Σας καλώ στις 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής, του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
Περισσοτερα...
στις 26 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019.
Περισσοτερα...
στις 19 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 10 Ιουλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ σήμερα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3829/08-2019 αιτήματος της εταιρείας «ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ψηφιακά υπογεγραμμένο στις 2019.07.08 10:21:27) για την απόσυρση της προσφοράς της από το  δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020 και της με Α.Π.:3830/08-07-2019 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού.

Περισσοτερα...