Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-02-2020]

στις 07 Φεβρουαρίου 2020

Σας καλώ στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
  2. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 79648 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  3. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 82969 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ».
  4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών - Υπηρεσιών – Έργων καθώς και επιτροπών ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) ‘’Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ