ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 05 Νοεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 09-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4943/30-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Αναλώσιμα αφαλατώσεων Δήμου Λέρου» .

Περισσοτερα...
στις 26 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019, έπειτα από τη με αριθ. πρωτ. 651/19-10-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. , επί του σχεδίου του προϋπολογισμού.
Περισσοτερα...
στις 18 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 22-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4603/09-10-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια».
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4612/10-10-2018 Πρακτικού για τη μίσθωση ακινήτου στο Παντέλι Λέρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
Περισσοτερα...
στις 11 Οκτωβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

Περισσοτερα...
στις 11 Οκτωβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση: α) Ταμιακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017 και β), Ισολογισμού Δήμου Λέρου χρήσης  2017.

Περισσοτερα...
στις 05 Οκτωβρίου 2018

Σας καλώ στις 09-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2018.
  3. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2018.
Περισσοτερα...
στις 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 28-09-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
Περισσοτερα...
στις 13 Σεπτεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 17η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

Περισσοτερα...
στις 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 14-09-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.: 3977/29-08-2018 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αντλιών 2018».
Περισσοτερα...
στις 31 Αυγούστου 2018

Σας καλώ στις 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
Περισσοτερα...