Τρίτη συνεχόμενη πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ματαίωσης των από 24-4-2019 και 30-4-2019 συνεδριάσεων, εξαιτίας της έλλειψης απαρτίας

στις 02 Μαϊος 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σήμερα 2 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (σχετ. η με αριθ. πρωτ. 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Α.Δ.Α.: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της πρόσκλησης-συνεδρίασης, επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης της  ανωτέρω απόφασης, για την περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις  δημοτικές και  περιφερειακές εκλογές.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζονται τα παρακάτω εξής: 

«3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω».  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ