Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [30-4-2019]

στις 25 Απριλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 30η Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του άρθου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Α΄114).

  1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (σχετ. η με αριθ. πρωτ. 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Α.Δ.Α.: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7).

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ