Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

στις 24 Απριλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σήμερα 24 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη, και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (σχετ. η με αριθ. πρωτ. 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Α.Δ.Α.: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της πρόσκλησης-συνεδρίασης, επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης της  ανωτέρω απόφασης, για την περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και τις  δημοτικές και  περιφερειακές εκλογές.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ