Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-4-2019]

στις 19 Απριλίου 2019

Σας καλώ στις 23-04-2019, ημέρα Μ. Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή του Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ