Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-5-2019]

στις 24 Μαϊος 2019

Σας καλώ στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  2. Έγκριση του 2ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ.Λ.».
  3. Αποδοχή ή μη του από 16/05/2019 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 81282 του έργου με τίτλο «Ηλεκροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου».
  4. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2019 μελέτης με τίτλο <Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι> προϋπολογισμού 61.784,17€ και Β) κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι»
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2774/22-05-2019 Πρακτικού εξέτασης της ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 53/2019 με ΑΔΑ:64ΦΟΩΛΓ-Ι5Ζ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2800/23-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019» για τις ανάγκες του Δήμου Λέρου και του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π..
  7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στις περιοχές «Κλειδί», «Τσίγκουνας», «Σκουμπάρδα» και «Μάρκελλος» της Ν. Λέρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ