Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [16-5-2019]

στις 10 Μαϊος 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η Μαΐου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Α΄114).

  1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, στον όρμο Αλίντων.
  3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 93 του  Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζονται τα εξής:

«6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων  δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε  έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.»

Και τα τρία (3) ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και ειδικότερα:

Το πρώτο θέμα αφορά αναμόρφωση τριών (3) κωδικών εξόδων,  εκ των οποίων ο ένας είναι πρόστιμο της Λιμενικής Αρχής το οποίο βεβαιώθηκε στην εφορία και θα πρέπει να πληρωθεί διότι ο Δήμος δεν θα μπορεί να εκδώσει φορολογική ενημερότητα, οπότε και θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία του. Ο δεύτερος και ο τρίτος αφορά χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει εκδοθεί η απαραίτητη ΣΑΕ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Στο δεύτερο θέμα υπάρχει αναγκαιότητα υπογραφής της σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία που τίθεται από το Υπουργείο Τουρισμού, την 19η Μαΐου 2019.

Τέλος στο τρίτο θέμα απαιτείται η διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για την αποπληρωμή του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ