Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [13-5-2019]

στις 09 Μαϊος 2019

Σας καλώ στις 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 2402/08-05-2019 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου, «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
  4. Α) Έγκριση της με αριθ. 22/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020» προϋπολογισμού 29.001,36 ευρώ και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ