Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-02-2020]

στις 17 Φεβρουαρίου 2020

Σας καλώ στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019.
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 102.555,21€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και Γ) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου».
  3. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής-λογαριασμού (τελικός) του έργου «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης» Δήμου Λέρου 2019.
  4. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής-λογαριασμού (τελικός) του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
  5. Λήψη απόφασης για την παράταση ολοκλήρωσης της εργασίας με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ