Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [3-03-2020]

στις 29 Φεβρουαρίου 2020

Σας καλώ στις 03 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ.
  3. Έγκριση ταμιακού απολογισμού ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  4. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2020 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή.
  5. Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ