Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [13-03-2020]

στις 09 Μαρτίου 2020

Σας καλώ στις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της 2ης εντολής πληρωμής – λογαριασμός (τελικός), του έργου «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 09/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2 ΚΜ» προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   κόστους – ποιότητας.
  3. Αποδοχή ή μη του 3ου πρακτικού (στάδιο αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης – οριστικός ανάδοχος) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 79648 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  4. Αποδοχή ή μη του 3ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης – οριστικός ανάδοχος) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 81556 για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ».
  5. Αποδοχή ή μη του 2ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης – οριστικός ανάδοχος) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 82969 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16ΚΜ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ».
  6. Αποδοχή ή μη του 3ου πρακτικού (σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης – οριστικός ανάδοχος) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 81228 για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΙΝΤΩΝ, ΓΟΥΡΝΑΣ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ».
  7. Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ