Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [28-01-2020]

στις 23 Ιανουαρίου 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 28η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντίστοιχα.

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση της με αριθ. 93/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ>, ως προς την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα το Άρ.3.».
 3. Επαναπροκήρυξη θέσεως κοινωνικής λειτουργού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου.
 4. Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία: α) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ) και β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου.
 5. Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Δήμου Λέρου και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 6. Τέλη ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2020.
 7. Συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Λέρου για το έτος 2020 και ορισμός συντελεστή για ακίνητα με κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 8. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019.
 9. Έγκριση εργασιών 1ου Α.Π. και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Επισκευές πεζοδρομίων».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Ανάπλαση περιοχής Χριστού-Παντέλι».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, «Επισκευή περιφράξεων και διαδρόμων κοιμητηρίου Ταξιάρχη».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων».
 13. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, που αφορά την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο, «Δίκτυο αποχέτευσης –Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λέρου Ι.Π. 10.000 ατόμων – έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα- οδός πρόσβασης στην ΕΕΛ – ΔΚ/ΔΕ Λέρου Δήμου Λέρου ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Λέρου- φορέα του έργου.
 14. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ» , για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
 15. Τροποποίηση της με αριθ. 116/23-7-2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του τελικού σχεδίου, αναφορικά με την συμφωνία-πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας».
 16. Τροποποίηση της με αριθ. 262/12-12-2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Συμμετοχή του Δήμου Λέρου στην πράξη, <Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση> με κωδικό ΟΠΣ 5002212».
 17. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. τα μισθωτήρια συμβόλαια με DIGEA A.E. και με  ARTEMIS LEROS BOATYARD).
 18. Καθορισμός περιμετρικής ζώνης στο Δήμο Λέρου.
 19. Λήψη απόφασης για την διάθεση χώρων και διαδρομής, για τη διεξαγωγή στις 15-2-2019 αγώνων σε δημόσιο δρόμο, στη μνήμη του Μιλτιάδη Παπαντωνάκη.
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για τον χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού- παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2020.
 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2020.
 22. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ