ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 02 Νοεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 6 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

 2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Περισσοτερα...
στις 20 Οκτωβρίου 2017

Σας καλώ στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 10 Οκτωβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
Περισσοτερα...
στις 10 Οκτωβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση:

α) Ταμιακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2016 και

Περισσοτερα...
στις 06 Οκτωβρίου 2017

Σας καλώ στις 11 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, έπειτα από την με Α.Π. 4597/05-10-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του αρχικού σχεδίου π/υ.
 2. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
 3. Εισήγηση για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 2. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
Περισσοτερα...
στις 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017
Περισσοτερα...
στις 08 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη σύνταξη εισήγησης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Περισσοτερα...
στις 04 Σεπτεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λέρου.
 2. Οικονομικά θέματα.
Περισσοτερα...