Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [17-04-2018]

στις 12 Απριλίου 2018

Σας καλώ στις 17-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση - αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  5. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  6. Α) Έγκριση της με αριθ. 13/2018 μελέτης με τίτλο «Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019» προϋπολογισμού 98.173,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2018-2019.                                                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ