Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [2-04-2018]

στις 30 Μαρτίου 2018

Σας καλώ στις 02-04-2018, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου στο Λακκί Ν. Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚ

ΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ