Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [31-03-2018]

στις 27 Μαρτίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 31η  Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο, «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 5 παιδικών χαρών Δήμου Λέρου».
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο, «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος για την χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό».
 5. Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Δήμου Λέρου για τα έτη 2018-2019.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (2015)».
 8. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Λέρου, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών).
 9. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2018.
 10. Α) Λήψη απόφασης για την μονομερή παράταση μίσθωσης δύο (2) σχολικών αιθουσών, για τρείς (3) μήνες και Β), Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης δύο (2) σχολικών αιθουσών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Μπελλενείου Γυμνασίου Λέρου.
 11. Λήψη απόφασης αναφορικά με αίτημα του ΕΚΑΒ, για την παροχή διαμονής και διατροφής σε υπαλλήλους του.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ