Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [23-04-2018]

στις 19 Απριλίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 23η  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.
  3. Έγκριση του τελικού σχεδίου, αναφορικά με την συμφωνία-πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση- Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ. Λέρου».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  6. Πρόσληψη εποχικού έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Λέρου, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας
  7. Προέγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας».
  8. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της ΚΜ 232 γαιών Λακκίου.
  9. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021.
  10. Οικονομική επιχορήγηση Δήμου Λέρου, προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Δήμου Λέρου και διάθεση πίστωσης.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ