Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [30-04-2018]

στις 26 Απριλίου 2018

Σας καλώ στις 30-04-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων 2ης και 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:1702/17-04-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ