Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [07-05-2018]

στις 03 Μαϊος 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 7η  Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με το σχέδιο νόμου, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
  2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Δήμου Λέρου».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης.
  5. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας και Δημοτικού Σχολείου Αλίντων για διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας καθώς επίσης και για την δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αρχάριους αλλοδαπούς, από τον Ελληνο-Ιταλικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΙΑΛ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ