Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [8-05-2018]

στις 04 Μαϊος 2018

Σας καλώ στις 08-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:1797/25-04-2018 Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018» .
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:1912/02-05-2018 Πρακτικού ΙΙΙ, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου στο Λακκί Ν. Λέρου».
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:1934/04-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών-εργασιών, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ