Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [15-05-2018]

στις 11 Μαϊος 2018

Σας καλώ στις 15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διάθεση πιστώσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2018», Β) Έγκριση της με αριθ. 15/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2018» προϋπολογισμού 34.125,68 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2018»
  5. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019», Β) Έγκριση της με αριθ. 14/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019» προϋπολογισμού 45.694,36 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019»
  6. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2018», Β) Έγκριση της με αριθ. 16/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2018» προϋπολογισμού 53.681,74 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2018»
  7. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Κριθώνι», Β) Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Κριθώνι» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Κριθώνι»
  8. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών-Ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου».
  9. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2053/16-05-2017 Σύμβασης, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ