Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [26-05-2018]

στις 22 Μαϊος 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 26η  Μαΐου 2018, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου, «Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Κριθώνι».
 2. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 205/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2012, 2013 και 2015».
 3. Καταλογισμός – βεβαίωση αποδοχών από μισθούς.
 4. Έγκριση της με αριθ. 28/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Τροποποίηση ΦΕΚ συστατικής πράξης, ως προς το πεδίο πόροι του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 πόροι των ιδρυμάτων».
 5. Έγκριση της με αριθ. 29/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Οικονομικός Απολογισμός επιχορηγήσεων έτους 2017».
 6. Έγκριση της με αριθ. 30/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
 7. Έγκριση της με αριθ. 33/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ποτών και γάλακτος 2018-2019».
 8. Τροποποίηση της με αριθ. 235/2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα, «Αποδοχή ένταξης της πράξης, <Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου> στο Ε.Π. <Νότιο Αιγαίο> και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα».
 9. Τροποποίηση της με αριθ. 136/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λέρου».
 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 11. Ορισμός επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2018.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 13. Έγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στον αδελφοποιημένο Δήμο Ασχάιμ Γερμανίας για εκτέλεση υπηρεσιών και διάθεση πίστωσης.
 14. Κατανομή και διάθεση πιστώσεων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 15. Τροποποίηση της με αριθ. 43/2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στο σκέλος που αφορά την έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης σχολικών αιθουσών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Μπελλενείου Γυμνασίου.
 16. Έγκριση της με αριθ. 20/24-4-2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2017.
 17. Έγκριση της με αριθ. 19/8-5-2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2017.
 18. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων για την πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ