Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [29-05-2018]

στις 25 Μαϊος 2018

Σας καλώ στις 29-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών πάγιας προκαταβολής.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της προμήθειας καυσίμων 2017-2018.
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2310/22-05-2018 Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τον έλεγχο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, στον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2018».
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2279/21-05-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
  7. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 2.520 τ.μ. και κτηματική μερίδα γαιών 232, κείμενης στην κτηματογραφημένη περιοχή Λακκίου στη θέση «Άγιος Θεολόγος».
  8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 64/2018 με ΑΔΑ:Ω3Β7ΩΛΓ-Σ5Χ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, περί άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α35/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ