Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [12-06-2018]

στις 09 Ιουνίου 2018

Σας καλώ στις 12-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2532/05-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2018-2019».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π:2576/06-06-2018 Πρακτικού, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών-Ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου»
  6. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, για παροχή νομικής υποστήριξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ