Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [22-01-2018]

στις 21 Φεβρουαρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 25η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
  2. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και ανάθεση της εργασίας αυτής σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  4. Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2018  ή και το 2019, καθώς και έγκριση των τιμών που ορίστηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου ανά περιοχή και χρήση.
  5. Κατανομή και διάθεση πιστώσεων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  6. Δημιουργία (άνοιγμα) τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, ως λογαριασμού παγίας προκαταβολής Δήμου Λέρου.
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για τον χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού-παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη.
  8. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017 και προϋπολογισμού 2018, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου «Η ΖΩΗ».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ