Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [20-02-2018]

στις 16 Φεβρουαρίου 2018

Σας καλώ στις 20-02-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων
  3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη Διενέργεια Δημοπρασιών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ