Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-02-2018]

στις 23 Φεβρουαρίου 2018

Σας καλώ στις 28-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Έγκριση του Πρακτικού 1, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου στο Λακκί Ν. Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ